Sözlükte "kooperatif" ne demek?

1. Ortak gereksinmeleri elverişli koşullarla sağlamak için kurulan, kar amacı olmayan kurum.
2. Üreticilerin, aracıyı ortadan çıkararak ürünlerini daha iyi koşullarda pazarlamak için kurduğu ortaklık.

Kooperatif kelimesinin ingilizcesi

adj. cooperative
n. cooperative, Co-op
Köken: Fransızca

Kooperatif ne demek? (Ekonomi)

(Cooperatives) Belirli bir ekonomik faaliyette bulunmak üzere kurulan, ortak olunan, işletilen ve toplam karı ortaklarca paylaşılan gönüllü bir kuruluş. Kooperatif kuruluşlar, maliyetleri düşürür, üyelerinin karlarını yükseltir ve aracı ya da sermayedar karlarını ortadan kaldırır. Ayrıca kooperatif çatısı altında birleşen kişiler daha güçlü olurlar. Türkiye’de kooperatifler 24.4.1969 tarih ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ile düzenlenmiştir. Yasanın birinci maddesinde kooperatifler şöyle tanımlanıyor : "Tüzel kişiliği haiz olmak üzere, ortakların belirli ekonomik menfaatlerini ... karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla... kurulan değişir ortaklık ve değişir sermayeli" kuruluşlardır. Kooperatifler bir şirket olmaktan çok, ortaklarının belirli ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kuruluşlardır. Tüketim, üretim, kredi ve yapı kooperatifleri başlıca türleridir. Gerçek kişiler, kamu tüzel kişileri, özel idareler, belediyeler, köyler, cemiyetler ve dernekler kooperatif kurma yetkisine sahiptir. Yasaya göre bir kooperatif en az yedi oftak tarafından imzalanan bir ana sözleşme ile kurulabilir. Kuruluş için Ticaret Bakanlığı’ndan izin alınır ve merkezin bulunduğu yerdeki Ticaret Siciline tesçil olunur. Yeni üyeler yönetim kurulunun kararı ile kooperatife alınırlar. Kooperatife giren her kimseden bir ortaklık payı alınır. İlke olarak kooperatif, alacaklılarına karşı yalnız mal varlığıyla sorumludur ("> Sınırlı Sorumluluk) Ortaklarla yapılan işlemlerden bir yıllık faaliyet sonunda sağlanan gelirler, gelir-gider farkı olarak kooperatifin yedek akçelerine eklenir. Ana sözleşmede, gelir gider farkının ortaklar arasında bölüşülmesi öngörülmüş ise bu bölüştürme, ortakların yaptıkları işlemler oranında dağıtılır. Ancak gelir gider farkının belli bir oranı yedek akçe olarak ayrılmadıkça ortaklara dağıtım yapılamaz. Kooperatif organlarından birisi Genel Kuruldur. Bütün ortakları temsil eden en yetkili organdır. Diğer organ Yönetim Kuruludur. Yasa ve ana sözleşme hükümleri çerçevesinde kooperatifin faaliyetlerini yöneten ve onu temsil eden icra organıdır, Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim ve temsil profesyonel müdürlere veya bazı yönetim kurulu üyelerine de bırakılabilir. Üçüncü organ Denetçilerdir. Genel Kurul adına kooperatifin bütün hesap ve işlemlerini denetleme hakkına sahiptirler. Yasaya göre Ticaret Bakanlığı kooperatiflere, kooperatif birliklerine, merkez birliklerine, Türkiye Milli Kooperatifler Birliğine yol göstermek, yönetim ve çalışmalarına yardımcı olmakla görevlidir. Ayrıca bu kuruluşları teftiş ve denetim görevleri vardır. Bu kuruluşların Genel Kurul toplantılarında da Ticaret Bakanlığı temsilcisi hazır bulunur. Kooperatifler, ortak çıkarlarını korumak, faaliyetlerini koordine etmek, kooperatifçiliği geliştirmek gibi amaçlarla Kooperatif Birlikleri, Kooperatifler Merkez Birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği kurabilirler.